Svetovalna služba

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA                                                           

 

Alenka Gnezda, pedagoginja

Tina Svetičič, socialna delavka

 

Šolski svetovalni delavki vzpostavljava svetovalni odnos z vsemi udeleženci v vzgojno-izobraževalnem procesu – z učenci, s starši in z delavci šole. Na različne načine svetovanja, posvetovanja in koordinacije se vključujeva v procese dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobude.

Osnovne dejavnosti šolske svetovalne službe so dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije:

  • pomoč in koordinacija dela z nadarjenimi učenci, učenci z učnimi težavami in integriranimi učenci s posebnimi potrebami;
  • pomoč in svetovanje učencem z vzgojnimi težavami;
  • pomoč in svetovanje učencem s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju;
  • iskanje in nudenje možnih oblik podpore in pomoči učencem iz ekonomsko šibkejših družin;
  • svetovanje staršem o učnem, vzgojnem in socialnem področju;
  • spremljava vzgojnega delovanja šole;
  • sodelovanje z učitelji in vodstvom šole na vseh omenjenih področjih;
  • vpis prvošolcev in novincev;
  • poklicna orientacija;
  • preventivne dejavnosti (npr. programi za krepitev samopodobe, za razvijanje učinkovitejše komunikacije, za učinkovito spoprijemanje s problemskimi situacijami, za preprečevanje odvisnosti od drog, trpinčenja in oblik nasilništva …).

Šolski svetovalni delavki sodelujeva tudi z zunanjimi institucijami, kot so centri za socialno delo, zdravstveni domovi, Mladinski dom Malči Beličeve, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod RS za šolstvo idr.

Sodelujeva tudi v različnih projektih, kot so Bontonček, Efekt, Izštekani, Program krepitve družin, Otroški parlament in otroška vlada, projekti ZPM, UNICEF-a, UNESCO, Amnesty Internationala idr.