Računalniška omrežja

Učenci oblikujejo osebno spletno stran, objavijo jo na spletu, tako da je vsem prosto dostopna. Spletna stran vsebuje ustrezno urejeno besedilo, slike, animacije, zvok in video.

Kratka vsebina oz. cilji predmeta:

– razložiti, kaj pomeni za kvaliteto informacije preveč oz. premalo podatkov;

– razložiti vpliv napačnih oz. narobe razumljenih podatkov na kvaliteto informiranja;

– našteti temeljne vrste programske opreme računalnika in razložiti, zakaj jih uporabljamo;

– z risarskim programom izdelati nezahtevno predmetno računalniško sliko in jo vriniti v besedilo;

– uporabiti ustrezen risarski program za dopolnitev že izdelane računalniške slike;

– izdelati enostavno spletno stran (HTML koda, Kompozer);

– z uporabo ftp-programa skopirati spletno stran na strežnik;

– poiskati in uporabiti podatke iz omrežja internet;

Predmet je brezplačen.

Obdelava gradiv – kovine

Pri izbirnem predmetu učenci nadgradijo in poglobijo znanja in veščine s področja obdelave gradiv, ki so jih pridobili v prejšnjih letih pri predmetu tehnike in tehnologije, ter izbirnih predmetov s področja tehnike. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov so kovine, ki jih kombiniramo z drugimi materiali ( les, plastika…).  Učenci se bodo seznanili z različnimi postopki obdelave kovin in drugih materialov ( brušenje, žaganje, lepljenje, vrtanje, piljenje, kovanje… ) in postopki vrednotenja končnih izdelkov. Uporabljali bodo različna orodja, stroje in naprave za obdelavo kovin in drugih materialov in ob tem upoštevali vsa varnostna pravila. Pri predmetu se ocenjuje sodelovanje, varna uporaba orodij,varno obnašanje v delavnici, tehnična dokumentacija in končni izdelek.

Strošek za material –  približno  4 EUR za celo šolsko leto. 

Predmet bo poučeval Aleš Ravnjak

Retorika

Retorika je disciplina, ki v različnih oblikah in obsegu spremlja tako rekoč celotno človeško zgodovino.

Namen in cilj retorike kot obveznega izbirnega predmeta je udeležence seznaniti s pojmi prepričevanja in argumentiranja, s tehnikami prepričevanja, elementi prepričevalnega postopka, dejavniki uspešnega prepričevanja, oblikami prepričevanja, obliko govora in vsebinskim obvladovanjem govorne situacije.

Učenci in učenke se naučijo samostojnega, koherentnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč na različnih področjih družbenega in zasebnega življenja.

Obvezni izbirni predmet se izvaja v 9. razredu in mu je namenjenih 32 ur letno ali 1 ura tedensko.

Učenci potrebujejo učbenik, ki ga dobijo v učbeniškem skladu brezplačno, in zvezek ter pisalo.

Končno oceno učenec pridobi s sodelovanjem in pripravljenim govorom na določeno temo.

Dodatnih stroškov pri izvajanju predmeta ne bo.

 

Predmet bo poučevala Olga Omejc

 

Organizmi v naravnem in umetnem okolju

1. Kdo predmet poučuje?

Učiteljica biologije in naravoslovja Barbara Klun.

IP-ONO

Kljub dolgemu in na videz zapletenemu naslovu ne bomo počeli nič takega, kar ne bi bilo zanimivo.

Predmet je primeren za učence 8. in 9. razredov.

Pri rednem pouku nam ponavadi zmanjkuje časa, da bi bolje spoznali določene živali in rastline, ki jih v svoji okolici srečujemo vsakodnevno in si jih pogledali v živo.

Vse to bomo v tem šolskem letu skušali skupaj spoznati.

 

2. Kaj bomo počeli:

– skrbeli za šolski ekovrt,

– bolj podrobno spoznali organizme, ki živijo v naši okolici,

– bolj podrobno spoznali organizme, ki živijo na svetu,

– spoznali naravoslovne pojave s pomočjo poskusov,

– pogovarjali se bomo o pozitivnem in negativnem vplivu človeka na okolje,

– razvijali bomo odnos človeka do narave.

3. Kako bo pouk potekal?

– Zaradi terenskega dela in dela na vrtu, pouk poteka v jesenskem in spomladanskem času, 1x tedensko po 1 šolsko uro.

Pozimi pa si privoščimo malo zimskega spanja, saj se spomladi odpravimo na ekskurzijo, ki jo vsako leto izpeljemo drugače; npr. prenočili smo v živalskem vrtu, preživeli noč v naravi, obiskali živalski vrt in naravoslovni muzej na Dunaju, obiskali rudnik in orle na Koroškem.

– Urejamo šolski ekovrt, kjer sadimo zelenjavo, zelišča in rože.

– Učimo se pravilnega ekološkega vrtnarjenja.

– Iz pridelkov pripravljamo različne izdelke: pripravimo si obrok iz izdelkov, ki smo jih pridelali, izdelujemo čaje, marmelade…

– Z izdelki sodelujemo na božično – novoletnem sejmu na šoli.

– Skrbimo za urejeno učilnico na prostem.

 

4. Kako bom dobil(a) oceno?

– aktivno sodeluješ pri pouku,

– skrbiš za šolski ekovrt,

– izdelaš referat ali projektno nalogo,

– udeležiš se ekskurzije.

 

5. Zakaj bi se odločil(a) za ta predmet?

– ker me zanima narava, živali in rastline,

– ker bi rad(a) gojil(a), in vzdrževal(a) šolski ekovrt,

– ker imam rad(a) druženje in drugačno preživljanje časa v naravi,

– ker bi se rad(a) še več naučil(a) o skrbi za živali in rastline.

 

6. Predvideni stroški:

Plačilo ekskurzije, možno plačilo v obrokih.

Sodobna priprava hrane


Mentorica:Mateja Benedik

Enoletni predmet v 7.,8. ali 9 razredu.

Obseg ur: 35 (32) ur; 2 šolski uri na 14 dni.

Pouk je usmerjen v aktivno in samostojno delo v kuhinji. Učenci pripravljajo različne jedi, pri tem pa spoznavajo tehnološke postopke, gastronomska načela, varovalno in zdravo prehrano, pri delu pa upoštevajo dobro higiensko prakso.

Predmet učencem omogoča, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku gospodinjstva.

Ocena pri tem predmetu bo temeljila na odnosu do dela, na izvirnosti pri pripravi jedi in na oceni znanja osnov zdrave prehrane.

 

Likovno snovanje 1, 2, 3

Predmet poučuje učiteljica HELENA ANGELSKI.

Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE si izbereš vsako leto, ne glede na to, če si ga prej že obiskoval. Rad/a ustvarjaš, rišeš, gradiš ali slikaš? Pri izbirnem predmetu likovno snovanje lahko razvijaš svoje ustvarjalne ideje in sposobnosti na izbranih likovnih področjih. 

7. r LS1: poudarek bo na kiparskem oblikovanju, barvnih kombinacijah, črtnem izražanju in modnem kombiniranju. Sodelovali bomo na likovnih natečajih in se udeležili delavnice v likovni ustanovi.

8. r LS2: poudarek bo na 3D prikazovanju prostora, na grafičnem oblikovanju in oblikovanju prostora. Sodelovali bomo na likovnih natečajih in se udeležili delavnice v likovni galeriji.

9. r LS3: poudarek bo na kombinaciji različnih področij – risanje, slikanje, oblikovanje, fotografija, računalniška grafika – in na preoblikovanju prostora. Sodelovali bomo na likovnih natečajih in se udeležili delavnice v likovni galeriji.

ČASOVNI OBSEG: 2 šolski uri na vsake dva tedna, 35 ur (7. r in 8. r), 32 ur (9. r).

LIKOVNA PODROČJA: risanje, slikanje, plastično oblikovanje, prostorsko oblikovanje, umetniška in računalniška grafika, fotografija.

OCENJEVANJE: Ocenimo vsak izdelek – enako kot pri LUM: pristop do dela, likovna izvedba in rešitev likovnega problema.

CILJI PREDMETA

  • Razvijanje ustvarjalnosti, spodbujanje in usmerjanje likovnega raziskovanja sveta, sproščeno izražanje na različnih likovnih področjih, oblikovanje stališč in vrednot ter sodelovanja v skupini.
  • Spoznavanje likovnih izrazil, razvijanje emocionalnih, socialnih, estetskih, osebnostnih kvalitet, občutljivosti zaznavanja, likovno-ustvarjalnega mišljenja, sposobnosti opazovanja, likovnega spomina, domišljije in motoričnih spretnosti ter interesa za različne oblike likovne dejavnosti.
  • Razvijanje odnosa do nacionalne in splošne likovne dediščine, priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja ter razumevanje sodobne vizualne komunikacije.
  • Povezava pojmov iz likovne teorije, zgodovine umetnosti, likovne tehnologije in pojmov iz drugih predmetnih področij.
  • Dopolnitev in nadgradnja vsebin rednega pouka likovne umetnosti.